برگزاری وبینار آشنایی با دستگاه های کمک لاغری با همکاری انجمن علمی دانشجویی تغذیه علوم پزشکی مراغه

برگزاری وبینار با موضوع آشنایی با دستگاه های کمک لاغری با همکاری انجمن علمی دانشجویی تغذیه علوم پزشکی مراغه در ت...

ادامه مطلب

دوره جدید کارگاه پیشرفته کار با دستگاه کمک لاغری – دانشگاه الزهراء تهران – بهمن ماه 1399

ورکشاپ آموزشی پیشرفته آموزش کار با دستگاه کمک لاغری دانشگاه الزهراء تهران   کارگاه پیشرفته آموزش کار با دستگاه های کمک لاغری...

ادامه مطلب

برگزاری وبینار آشنایی با دستگاه های کمک لاغری با همکاری انجمن علمی دانشجویی تغذیه علوم پزشکی تبریز

برگزاری وبینار آشنایی با دستگاه های کمک لاغری با همکاری انجمن علمی دانشجویی تغذیه علوم پزشکی تبریز د...

ادامه مطلب